Over Ministerie van LVV

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor:

 • het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt;
 • het toezicht op het juist gebruik ten behoeve van de agrarische sector uitgegeven gronden en wateren;
 • onderzoek en voorlichting in de onder a genoemde sectoren;
 • de vaststelling van de behoefte aan en de distributie van goederen en diensten, in de onder a genoemde sectoren;
 • aangelegenheden betreffende de voortbrenging, opslag, verwerking en afzet van producten voortgebracht in de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • de preventie en de bestrijding van dier- en plantenziekten en plagen;
 • de vaststelling van kwaliteitsnormen voor en de uitoefening van kwaliteitscontrole op producten van de onder a genoemde sectoren;
 • het investerings- en kredietbeleid van de onder a genoemde sectoren, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries;
 • het bevorderen, coördineren, reguleren en controleren van coöperaties en andere organisaties in  de onder a genoemde sectoren, waar nodig interdepartementaal verband;
 • de controle op de naleving van de wetgeving betreffende de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • aquacultuur en de agro-industrie;
 • de bevordering van de productie in de onder a genoemde sectoren ten behoeve van de voedselvoorziening en de export;
 • een doelmatig beheer van de nationale visserijvermogens en de rationele exploitatie van visrijkdommen, alsmede het doen uitoefenen van controle op de naleving van wettelijke regelingen ter bescherming van de visrijkdommen.