Transformatie van het toezicht op de voedselveiligheid in Suriname

Transformatie van het toezicht op de voedselveiligheid in Suriname

16-12-2019

De eerste fase van het overleg over de transformatie van het Surinaams regelgevend toezicht op voedselveiligheid is in Paramaribo afgesloten met brede ondersteuning van de voedsel- en agrovoedselsector voor de oprichting van één Nationaal Autoriteit voor Voedselveiligheid in Suriname.

In navolging van een toezegging die eerder dit jaar werd gedaan door de minister Rabin Parmessar, werd op 11 en 12 december jongstleden in Paramaribo een reeks van consultaties over een voorgestelde koers voor de transformatie van het toezicht op de voedselveiligheid van Suriname afgesloten. Aan deze consultatiesessies hebben vertegenwoordigers van de overheid van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vertegenwoordigers van de voedsel- en agro-productiesector deelgenomen.

Deze consultaties maken deel uit van de steun voor capaciteitsopbouw die wordt verleend door het Suriname Agricultural Market Access Project (SAMAP) om de Surinaamse overheid te ondersteunen bij de ontwikkeling van een Nationaal Autoriteit voor Voedselveiligheid (NFSA). De NFSA zou alle autoriteiten van toezicht en beheer op het gebied van voedselveiligheid samenbrengen in één enkel instituut dat bevoegd is om standaarden te ontwikkelen, de naleving en handhaving te waarborgen en de voedsel- en agro-voedselproductiesector te begeleiden in het verbeteren van de voedselveiligheidspraktijken. Dit alles in het belang van de Surinaamse consument en ter ondersteuning van een betere internationale markttoegang voor Surinaamse producten.

Deze inspanning bouwt voort op een eerdere Surinaamse ervaring in de visserijsector, waar een publiek-privaat partnerschap heeft geleid tot het herzien van de regelgeving, en de ontwikkeling van een enkel instituut: Viskeuringsinstituut (VKI) ter ondersteuning van de productiesector, met een efficiënte regelgevende werking die uitgerust is met een gespecialiseerde inspectie- en testcapaciteit.

"We weten dat, gezien de omvang van ons land en onze bevolking, er te veel instanties zijn die betrokken zijn bij de regulering van de voedselproductiesector, wat kan leiden tot lacunes en gebrek aan coördinatie", verklaarde minister Rabin Parmessar, "Voortbouwend op de Surinaamse ervaring in de visserijsector, waar effectieve samenwerking tussen de publieke en private sector heeft geresulteerd in een effectief visinspectieprogramma. Wij zijn vastbesloten een van de meest robuuste en effectieve regelgevende instanties voor voedselveiligheid op te richten binnen het Caribisch gebied, met de vastberadenheid om de bescherming van onze consumenten te verbeteren en de voedselveiligheidscapaciteit van onze productiesector te versterken. Deze eerste fase van overleg met de particuliere sector zal ervoor zorgen dat de autoriteit die wij van plan zijn op te richten echt aan onze behoeften zal voldoen en onze productiesector naar een hoger plan zal tillen”, voegde de bewindsman eraan toe.

De eerste consultaties waarin de contouren van de voorgestelde Nationale Autoriteit voor voedselveiligheid zijn geschetst, vond plaats gedurende twee dagen en wel op 11 en 12 december jongstleden. De vertegenwoordigers van de particuliere sector waaronder de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), Cooperatie Kwatta, Plaform Agrarische Ontwikkeling Marowijne, Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname (PKS) en Suriname Agriculture Forum for Youth (SURAFY), en ook vertegenwoordigers van het Suriname Business Forum (SBF)/Suriname Business Development Centre (SBC) en het ministerie van Regionale Ontwikkeling hebben deelgenomen aan deze consultatie sessies. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van LVV, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme betrokken bij deze sessies. Deze ministeries zijn allemaal betrokken bij de oprichting van de nieuwe autoriteit.

"We hebben een sterke en betrouwbare toezichthouder voor voedselveiligheid in Suriname nodig, als voorwaarde om het vertrouwen van consumenten in Suriname te winnen en toegang te krijgen tot buitenlandse markten", aldus de heer Prahlad Sewdien, de Voorzitter van de FSA. "Wij hebben de unieke kans om ons voedselregelgevingssysteem te herzien, met de oprichting van één voedselautoriteit die de gehele voedselsector kan begeleiden, of het nu gaat om de primaire producenten, de importeurs, de exporteurs of de voedselverwerkende industrie. Dit zal ons meer duidelijkheid, consistentie en voorspelbaarheid brengen in de manier waarop de voedselproductiesector wordt gereguleerd".

Het proces van oprichting van de Nationale Autoriteit voor Voedselveiligheid zal de komende weken worden voortgezet, met de medewerking van de drie betrokken ministeries en de ondersteuning van het SAMAP, een door de Europese Unie gefinancierd project dat door de FAO wordt uitgevoerd.

SAMAP streeft naar het versterken van duurzame landbouwontwikkeling in Suriname, door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot exportmarkten.

 

Background:

  • Het proces van de oprichting van één Nationale Autoriteit voor Voedselveiligheid maakt deel uit van de inspanningen om het toezicht op de voedselveiligheid in Suriname te versterken. Deze inspanning werd aangekondigd door minister Parmessar en werd eind juli 2019 door de Surinaamse regering in gang gezet, nadat Suriname als gastheer was opgetreden voor de Caribische Workshop over de coördinatie op het gebied van het vaststellen van voedselveiligheidsstandaarden. Deze inspanning wordt uitgevoerd door drie ministeries te weten: het ministerie van LVV, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Handel en wordt geleid door minister Rabin Parmessar.
  • Mevrouw Juliette Colli-Wongsoredjo, directeur van VKI, is aangesteld om leiding te geven aan een taakgroep om voorwaarden te ontwikkelen voor de oprichting van de Nationale Autoriteit voor Voedselveiligheid, inclusief het overleg met de verschillende partners en belanghebbenden.
  • Dit project wordt ondersteund door het Suriname Agricultural Market Access Project (SAMAP). Het SAMAP is een initiatief voor capaciteitsversterking dat wordt uitgevoerd door de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organization (FAO)) en wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) met als doel het versterken van de duurzame landbouwontwikkeling in Suriname door verbetering van de concurrentiepositie, veilige productie en betere toegang tot exportmarkten. Eén van de doelstellingen van het project is het verbeteren van de voedselveiligheidscapaciteiten en het ontwikkelen van publieke en private standaarden die in acht moeten worden genomen door de productiesector, met als doel het verbeteren van de betrouwbaarheid van de veiligheid van landbouwproducten die worden geproduceerd in Suriname, waardoor betere markttoegang wordt ondersteund.