Procedure voor het nemen van bodemmonsters voor gebieden tbv landbouwpraktijken

Procedure voor het nemen van bodemmonsters voor gebieden tbv landbouwpraktijken

15-08-2019

Het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) heeft als hoofdtaak het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.

Eenieder die behoefte heeft aan een analyse van de bodem waar zij landbouwpraktijken uitvoeren of gaan uitvoeren, kunnen terecht bij ODLOAV en wel de afdeling Agrohydrologie. De afdeling Agrohydrologie heeft ook als taak om bodemfysische grootheden vast te stellen zoals: doorlatendheid, volume gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. Daarnaast verricht de afdeling ook bodembemonsteringen t.b.v. chemische analyses.

Aangezien het ministerie van LVV op dit moment niet beschikt over een eigen bodem chemisch laboratorium, worden de grondmonsters aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) of bodemkundig laboratorium van Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van chemische analysen. De bemonstering door LVV is gratis, maar voor de chemische analyses wordt er wel vergoeding door CELOS en ADEK gevraagd. EĆ©nvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmetertjes van LVV wel verricht worden. Maar voor de voedingselementen zoals (N.P.K. Ca, Mg etc.) worden de bodemmonsters naar CELOS/ADEK gestuurd. Microbiologische analyses om irrigatie waterkwaliteit te bepalen, worden door het Centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) uitgevoerd.

De procedure voor een analyse van de bodem is:

- Aanvraag: er wordt een aanvraag gedaan bij de afdeling Agrohydrologie voor een bodemonderzoek. Deze aanvraag wordt verwerkt en een datum voor uitvoering wordt geprikt in samenspraak met de aanvrager.

- Uitvoeren van bodembemonstering: bij het uitvoeren van bodembemonstering wordt er afhankelijk van het gewas dat men wenst te telen de diepte van de bemonstering bepaald. Voor groente- en wortel soorten is een diepte van 50 cm geschikt, terwijl voor vruchtbomen een diepte van 100 cm vereist is. Met behulp van een edelmanboor worden op diverse plekken bodemmonsters getrokken. Bodembemonstering geeft een indicatie welke bodemtypen tot een bepaalde diepte over het gestrekte areaal bevinden en middels laboratoria onderzoek wordt er specifieke details verkregen zoals de bodemvruchtbaarheid.

- Mengmonster: de diverse verkregen bodemmonsters van het gebied worden bij elkaar gebracht en gemengd

- Uitvoeren van chemische analyses: het mengsel wordt gecodeerd en wordt vervolgens opgestuurd naar laboratoria van CELOS of Bodemkundig Lab van de Anton de Kom universiteit. Voor het uitvoeren van de analyses zijn er kosten aan verbonden en die zijn voor de rekening van de aanvrager.

- Resultaat: het resultaat dat verkregen is uit de analyses wordt door de laboratoria opgestuurd naar de afdeling Agrohydrologie. Aan de hand van het resultaat wordt verslag opgemaakt met adviezen bestemd voor de aanvrager.

De chemische analyse duurt ongeveer een week tot twee weken afhankelijk van de snelheid van de betaling door de aanvrager.

De afdeling Agrohydrologie verricht landelijk haar werkzaamheden en is te bereiken op 479112 toestel 1205 en is gevestigd aan de Letitia Vriesdelaan 8-12.