Minister Rabin Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel van de Arawara sluis in Nickerie

Minister Rabin Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel van de Arawara sluis in Nickerie

09-12-2019

Boeren uit de Middenstandspolders hebben hun beklag gedaan over een tekort aan irrigatiewater in dat gebied. Op 7 december 2019 jl. oriƫnteerde de minister van LVV zich aldaar in het district Nickerie.

Dit bezoek had een driedelig karakter. De minister wilde zich persoonlijk oriƫnteren over de waterstand nabij het pompgemaal. Naar zeggen draaien de pompen nu minder uren vanwege een te kort aan water. De waterpompen functioneren naar behoren, echter is er niet genoeg water voorradig bij een ebstand. Naar zeggen van de heer van der Kooye is dit een steeds terugkerend voorval vanaf de periode van extreme droogte. De stand bij eb is nu met 1 meter afgenomen. Ook omdat nu de piek van de inzaai in dit gebied is bereikt, onttrekken vele boeren tegelijk water waardoor het water meestal de middenstandspolder niet bereikt. Dit maakt dat bij eb er niet gepompt kan worden. Minister Parmessar vroeg hoe tot een structurele oplossing te komen voor dit steeds terugkerend probleem. De aanwezigen hebben van gedachten gewisseld met betrekking tot de oplossing en er is gekozen voor reparatie van de Arawara sluis. Deze sluis die de Wayambo en de boven Nickerie rivier met elkaar verbindt, is reeds enige tijd defect waardoor veel water richting de Coppenamerivier stroomt inplaats van naar de Nickerierivier. Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerierivier aanzienlijk minder. Een ander oplossing zit in de aanleg van de Marataka overlaat in de Maratakarivier waardoor water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamkanaal naar de Maratakarivier kan worden gedirigeerd. Dit zal ook moeten resulteren in een grotere waterhoeveelheid in de Nickerierivier.

De minister vroeg ook erop toe te zien dat de sluizen op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden en dat de boeren verantwoordelijk omgaan met het kostbare water. Afgesproken is om het plan voor herstel van de Arawara sluis reeds maandag 9 december te bespreken met de nodige verantwoordelijken om zo spoedig mogelijk tot actie over te gaan. Met het oplossen van dit probleem zal de mogelijkheid bestaan om in de toekomst minstens 7.000 hectare extra in te zaaien.

De bewindsman heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te bemiddelen in een geschil tussen 2 landbouwers. Het probleem is na goed overleg en met medewerking van beide partijen bevredigend opgelost. Met de staf van het Ministerie van LVV te Nickerie heeft de minister een werkbespreking gehad over de laatste ontwikkelingen aldaar. Het is een gegeven dat Minister Parmessar problemen op korte termijn, maar bovenal structureel wenst op te lossen met in acht name van de voorgeschreven regels.