Minister Parmessar bezoekt CELOS en AdeKUS om de structurele samenwerking te bewerkstelligen

Minister Parmessar bezoekt CELOS en AdeKUS om de structurele samenwerking te bewerkstelligen

10-12-2019

In november 2019 brachten bestuur en de directeur van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS een kennismakingsbezoek aan de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens dit bezoek is naar voren gekomen dat er diverse gebieden zijn waar samenwerking kan resulteren in succes. Afgesproken werd dat het CELOS betrokken zal worden in het ondersteunen van het beleid van het ministerie van LVV, tevens werd mevrouw Juliette Colli, directeur van het Vis Keurings Instituut, VKI, namens het ministerie voorgedragen om het ministerie te vertegenwoordigen in het CELOS-bestuur. Minister Rabin Parmessar werd ook uitgenodigd een tegen bezoek te brengen aan het CELOS.

Het bezoek van Minister Rabin Parmessar aan het CELOS vond plaats op dinsdag 10 december 2019. De minister werd vergezeld door de Onder directeur Landbouw Ashween Ramdin en de Onder directeur Landbouwkundig onderzoek Afzet en Verwerking Maitri Jagroep. Aanwezig waren de directeur mevrouw Dr. Inez Demon en de heer Hesdy Grauwde voorzitter van het CELOS-bestuur alsook enkele afdelingshoofden van het CELOS namelijk Mw. Maria Callebaut (Agrarische Productie), mevrouw Gita Ramzan-Raghoebier, (Plantenweefselkweek lab), mevrouw Ans Soetosenojo-Ngu Chin Tjon (Chemisch Lab), Imana Power (Plantenziektekunde Lab)

Namens de Anton de Kom Universiteit waren aanwezig mevrouw Jenny Johns-Christopher secretaris van het bestuur van de universiteit, Dr. Ryan Nannan, decaan van de Faculteit Technologische Wetenschappen, FteW, Dr. Lydia Ori en mevrouw Kathleen Burke, respectievelijk richtingscoördinator en docent van de studierichting Agrarische Productie.

De werkzaamheden van het CELOS werden voorgehouden aan de aanwezigen door voorzitter Grauwde en ook de FteW gaf een uiteenzetting van hun werkzaamheden en de samenwerking met het ministerie. Het CELOS heeft veel gedaan op het gebied van onderzoek, ze beschikt o.a. over 6 laboratoria waarvan 2 reeds zijn gecertificeerd. Het CELOS is nu bezig haar werkzaamheden te vercommercialiseren om zodoende eigen inkomsten te hebben en niet alleen afhankelijk te zijn van de subsidie vanuit de overheid. Het uitbreiden van de diensten alsook het gecertificeerd krijgen van de overige laboratoria zijn enkele prioriteiten van het Celos-bestuur.

De uitdagingen voor de FTeW nu zijn onder andere de vergrijzing binnen de faculteit, alsook het aantal nieuwe inschrijvingen. Richtingscoördinator mevrouw Lydia Ori gaf aan dat de wetenschappers die de richting Agrarische Productie aflevert allemaal direct een baan krijgen aangeboden, maar veel ook naar het buitenland trekken. Vanaf 2017 zijn er 6 afgestudeerden die in dienst zijn genomen op het Ministerie van LVV. Dr. Ori gaf de behoefte voor een integraal laboratorium aan: voor sommige praktische onderdelen van enkele vakken wordt er gebruik gemaakt van de laboratoria van het CELOS, echter kan dit niet altijd en is het aantal studenten groter dan het aantal beschikbare plaatsen in de CELOS-laboratoria.

Minister Parmessar gaf tijdens zijn uiteenzetting aan, dat het samenwerken van het Ministerie van LVV met het CELOS, alsook de studierichting Agrarische Productie noodzakelijk is. Hij noemde enkele voorbeelden waarbij de samenwerking reeds vruchten heeft afgeworpen. Onder andere gaf de minister aan, het uitlenen van mevrouw Imana Power door het CELOS, welke heeft gemaakt dat de EU Audit met succes is afgerond. Ook noemde de minister vele kansen die er zijn om zowel de kennis te verrijken alsook samen op te trekken om succes te boeken.

CELOS-bestuursvoorzitter de heer Grauwde gaf aan ingenomen te zijn met het plan van samenwerking, hij vroeg dat tijdig de behoefte wordt aangegeven aan het CELOS en de technische faculteit, zodat naar behoren kan worden samengewerkt. Minister Parmessar deed enkele voorstellen aan de instituten om periodiek bijeen te komen, zodat vergaderd kan worden en na te gaan hoe de samenwerking te verbeteren en of uit te diepen. Op staf niveau een technische meeting te houden waarbij de bestaande projecten kunnen worden geëvalueerd en of kunnen worden voortgezet. Workshops c.q. lezingen te verzorgen op het CELOS waarbij CELOS, LVV en AdeKUS, de particuliere sector kan betrekken om inhoudelijke discussies te voeren over het agrarisch beleid. Tot slot werd voorgesteld om één samenwerkingsovereenkomst wordt getekend waarbij alle actoren betrokken worden.

De betrokken partijen konden zich allen terugvinden in de aanpak en gaven aan het eens te zijn met de gestelde doelen. Hierna kregen de Minister en zijn delegatie een rondleiding en bezochten het gecertificeerde Chemisch lab en het Plantenziektekunde lab. De Minister gaf aan dat de diensten zullen worden uitgebreid naar de private sector, zodat het samengaan van de publieke en private sector ervan kan profiteren.