LVV- Trainers in Brokopondo om praktijkkennis toe te passen

LVV- Trainers in Brokopondo om praktijkkennis toe te passen

06-12-2019

In de periode augustus tot en met november 2019 werd de “Training of trainers”, gehouden door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, in samenwerking met Suriname Agricultural Market Access Program, SAMAP. Deze Training of Trainers maakte deel uit van het SAMAP-capaciteitsopbouw programma met als doel de productiekwaliteit te verbeteren door effectieve ondersteuning te bieden aan de boeren. Deze interactieve training had tot doel de kennis van LVV Voorlichters en Onderzoekers over Goede Agrarische Praktijken, met name gewasbescherming en verantwoord gebruik van pesticiden, te vergroten en hen de handvaten aan te reiken om deze kennis eenvoudig en effectief aan boeren over te dragen. Naast deze training in Goede Agrarische Praktijken zullen nog andere relevante trainingen verzorgen worden waaronder groenten en fruit monstername en voorbewerking van monsters voor analyse van residuen van bestrijdingsmiddelen, HACCP en Kwaliteitsmanagement.
Deze training was bedoeld voor de landbouw voorlichters van het Ministerie en had tot doel, de voorlichters in staat te stellen zelf een GAP-training te verzorgen. Jenna Wijngaarde, de Nationale Food Safety Consultant van SAMAP was belast met het verzorgen van voornoemde training.

Twee van de groep van 27 getrainde voorlichters heeft op woensdag 4 december 2019 een veldbezoek gebracht aan het district Brokopondo. Het doel van dit veldbezoek is om de opgedane kennis van de “train de trainers” sessie in de praktijk toe te passen. Zo werden de landbouwvoorlichters van Brokopondo die de “Training of trainers” hebben gevolgd, in de gelegenheid gesteld een tweetal GAP-onderwerpen te verzorgen voor de lokale agrariërs. Deze training werd gehouden in het Multifunctioneel centrum van Brokopondo.

Bij de training van vandaag werd onder andere aandacht besteed aan de correcte wijze van opslag van bestrijdingsmiddelen en welke maatregelen te treffen in geval van contact met bestrijdingsmiddelen. “Het is een zeer prijzenswaardig initiatief, de informatie die we hebben gehad is zeer nuttig, maar bovenal het feit dat men naar ons toekomt waardoor we niet naar de stad hoeven af te reizen met de daarmee gepaard gaande kosten en tijd” gaf één van de agrariërs van Brokopondo aan. Ook de LVV-voorlichters hebben deze activiteit als zeer nuttig ervaren.

Het beleid van het Ministerie is erop gericht informatie naar de gemeenschap toe te brengen. Minister Rabin Parmessar is groot voorstaander van het delen van kennis met de mensen binnen de agrarische sector. Volgens de minister is het geven van training en overdracht van kennis een manier om de sector duurzaam te ontwikkelen.