Rijstsector vertoont grote stijging, Samen met rijstboeren naar hogere inzaaicijfers voor de rijstsector

Rijstsector vertoont grote stijging, Samen met rijstboeren naar hogere inzaaicijfers voor de rijstsector

20-08-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij deelt de samenleving mee dat de inzaai voor de najaar oogst 2019, in zijn totaliteit met 1400 hectare is gestegen. Zowel in de kleine als grootte landbouw is in haast alle ressorten van het district Nickerie, een stijging in de ingezaaide arealen te merken, dit ten opzichte van hetzelfde seizoen in 2018.

Het inzaai schema wordt met alle andere belanghebbenden in de sector, na overleg met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij bepaald. 
Voor het najaar inzaai 2019 was dat van 1 mei tot 30 juni 2019.
Toch is het vaak zo dat boeren vanwege verschillende redenen tot 2 weken na de vastgestelde inzaaiperiode nog inzaaien. Bij de groot landbouw loopt dat vaak veel verder uit, omdat de meeste bedrijven niet afhankelijk zijn van water dat beschikbaar wordt gesteld via het OWMCP, maar zelf hun irrigatiewater uit de verschillende bronnen onttrekken.

Bij de klein landbouw waar er een totaal areaal van 20400 hectare beschikbaar is, is voor de najaar oogst 2019, zeventien duizend driehonderd twee en vijftig hectare (17352) ingezaaid, dit in vergelijking met het najaar inzaai 2018, waar er 17535 hectare was ingezaaid.
De daling in ingezaaid areaal tegenover 2018, is het gevolg van een tekort aan water in enkele gebieden van Wageningen en de middenstandspolder, die binnen korte tijd door de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen zal zijn opgelost.

Bij de groot landbouw is er een areaal van 28400 beschikbaar. Hier is er voor de najaar oogst 2019, twaalfduizend negenhonderd en tweeënveertig (12942) ingezaaid.
Dit in vergelijking met de najaar oogst 2018 waar er 11354 hectare was ingezaaid 
In het district Coronie, waar de rijstsector weer langzaam opgang komt is de inzaai voor de najaar oogst gesteld op 170 hectare.
De stijging van de inzaai is mede tot stand gekomen door de grotere inzet van onze rijstverbouwers maar mag ook gezien worden in het kader van de betere communicatie en samenwerking met de sector die minister Rabin Parmessar, voor staat. Ondertussen blijft de overheid zich inzetten om vooral de productiekosten in de rijstsector, en de kwaliteit van het zaaizaad te verbeteren. In dit kader mag zeker gezien worden de import van ureum tegen lagere prijzen en de inzet van het ADRON om straks meer areaal beschikbaar te hebben voor de productie van zaaizaad. Ook de infrastructuur wordt met de beschikbare middelen waar nodig aangepakt.
Er wordt thans door het ministerie hard gewerkt om reeds lang voor het moment, de inzaaiperiodes bekend te maken zodat boeren zich beter kunnen voorbereiden. Ook zal er wat betreft de voorlichting op dit gebied intensiever getracht worden om boeren op de noodzaak te wijzen van het inzaaien binnen de vastgestelde inzaaiperiodes.

Minister Rabin Parmessar, om een reactie gevraagd, geeft aan enorm blij te zijn met deze cijfers. “Wij zijn er nog lang niet, en ik kan u beloven dat het nog meer zal stijgen”. De rijst sector verdient alle aandacht van deze regering en zeker van mij als minister van LVV.