Regulering en ordening van de fuikstandenrij “Whiteboei” te Nickerie

Regulering en ordening van de fuikstandenrij “Whiteboei” te Nickerie

07-09-2019

In het gebouw van het visserijcentrum Nickerie is de staf van het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), met de Binnenwateren Visserij (BV) fuiknetvissers bijeengekomen om te praten over de regulering van de fuikstandenrij meer bekend als “Whiteboei”. De voorgelegde ordeningsvoorstellen vanuit het onderdirectoraat Visserij, zijn na de gedachtenwisseling aangepast en door Minister Rabin Parmessar puntsgewijs benoemd en bekrachtigd.

 

Het “Whiteboei” gebied is onder de aandacht gebracht van het ministerie, nadat de Maritieme Politie vissers heeft opgedragen zich te verwijderen uit dat gebied, vanwege illegale visserijpraktijken aldaar. Er is nimmer toestemming gegeven om in dat gebied te vissen. Na overleg met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft het ministerie van LVV vandaag, zaterdag 7 september 2019, de issues besproken met, en oplossingsmodellen voorgesteld aan de belanghebbenden. In samenspraak met hun zijn er duidelijke afspraken gemaakt waarmee alle partijen accoord zijn. Er is o.a. overeenstemming bereikt over:
1. De verdeling van de standplaatsen;
2. Het reguleren van de vergunning; één standplaats per vergunning, waaraan één boot gekoppeld is;
3. De toewijzing van standplaatsen; er zal een wachtlijst worden samengesteld over de verdeling, die aan een ieder zal worden bekendgemaakt;
4. Het verbod om visserijactiviteiten te ontplooien op de standplaats die aan een ander toebehoort;
5. Standaardisatie van de lengte van de visfuikstand; de toegestane lengte is vastgesteld op maximaal 300m;
6. De afschaffing van de combinatie fuiknet- en drijfnetvisserij.

 

Naast de gemaakte afspraken is er ook gesproken over sancties die volgen bij overtreding van de regels. Minister Parmessar geeft aan dat er slechts één sanctie is namelijk, het intrekken van de vergunning. Deze harde maatregel zal bijdragen aan het terugdringen van de visserijdruk. De bewindsman roept een ieder op om illegale visserijpraktijken te rapporteren aan de diverse autoriteiten, zodat gepaste maatregelen kunnen worden getroffen. Minister Parmessar benadrukte wederom de noodzaak van transparantie en samenwerking tussen alle stakeholders van zijn beleid.