Overheid heeft in goed overleg altijd de pluimveesector geconsulteerd in het nemen van besluiten

Overheid heeft in goed overleg altijd de pluimveesector geconsulteerd in het nemen van besluiten

20-08-2019

De overheid, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Handel Industrie en Toerisme, voeren sinds 10 juli 2019 gesprekken met de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS). De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector welke aangemeld staat bij het ministerie van LVV en vanuit haar positie steeds uitgenodigd is geworden voor overleg. Zij is steeds vertegenwoordigd geweest door haar voorzitter Nemchand Kanhai, de coördinator Sureesh Simbhoedatpanday, de directie secretaris Anjalie Jagroe, de producenten  Shawn Thijm van ESPEE en Robert Hilversum van Hilly’s Chick.

De overheid heeft het belangrijk geacht om van de sector zelf te vernemen met welke knelpunten zij kampen en wat de redenen zouden kunnen zijn voor het stijgen van de prijs van tafeleieren. Tijdens dit overleg is de pluimveesector ieder keer, dus betrokken geweest bij het vaststellen van de consumentenprijs. Bij monde van het APSS heeft zij steeds aangegeven dat er geen of al zodanige problemen zouden zijn in de sector, maar dat er wel een stress periode heerst, namelijk door enorme hitte van de laatste maanden en de ophanden zijnde smokkelpraktijk toenamen, richting onze buurlanden met name vanwege de pluimveeziekte onlangs in Guyana. Dit zijn onder meer enkele zaken, die zijn aangehaald tijdens de besprekingen. De sector heeft aan de hand van overlegde data aan inzetten van legkuikens door de legkippenkwekers zelf aangegeven dat binnen afzienbare tijd (oktober) een ruime productie aan consumptie-eieren zal zijn.

De regering heeft nimmer de intentie om wie dan ook te bedreigen, maar heeft juist als taak, zowel de sector als de consument te beschermen tegen opzettelijke prijsopdrijving. Wanneer blijkt dat de sector niet in staat is om de lokale markt te voorzien van eieren tegen een zeer redelijke prijs, zij de overheid juist dwingt om maatregelen te treffen. De regering heeft in haar beleid opgenomen om zoveel als mogelijk de eigen productie te stimuleren, en dat is onder meer de reden om steeds de sector te betrekken bij het nemen van besluiten. Zij doet daarom een dringend beroep op de sector en de eventuele sub-sectoren om in verenigingsverband tot goede onderling afstemming te geraken. Dit is noodzakelijk aangezien zij hetzelfde belang dienen. De regering zal zich te allen tijde inzetten door de moeizaam opgebouwde expertise en capaciteit van de sector eerst te waarderen en waar nodig te helpen het verder te stimuleren.

Ten overvloede maakt zij bekend dat de maximum verkoopprijs voor tafeleieren is vastgesteld op SRD 1,40. Spoedig zal er in overleg met de sector een herziening komen van de prijs. Als overheid zijn wij voorstaander van goed geordend structureel overleg. Alleen op die manier kunnen wij de sector beschermen tegen terugval.